HZ MEHDİ KİMDİR NEDİR?

Mehdi

 

 


Mehdi, yol gösteren, hidayete eren, doğru yolu  bulan, Allah (C.C.) tarafından kendisine rehberlik edilen, Kıyamete yakın dönemde zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Islamı hakim kılacağı  müjdelenen zattır. Tanınma ve bilinme sevdasında bir şovmen değildir.
 
Mehdi, konusunu  inkar küfre sebep olmadığı için ilk dönem akaid kitaplarında yer almamıştır. Ehl-i Sünnet'in akideye dair yazılan son dönem eserlerinde bu konu ele alınmaya başlanmış ve imanla aralarında ilgi kurulmuş, ancak  bir inanç olarak yerleşmemiştir. Ancak Şia bunu çok ileri seviyede akideyi ilgilendiren bir mesele olarak takdim etmiştir.

Dünyanın bir çok yerinde olduğu  gibi dünde bugünde Türkiye'de de Mehdi olduğunu, iddia edenler hiç eksik olmamıştır. Bu gibi kimseler Mehdi  beklentisinde olan bir çok insanı aldatmış ve hislerini istismar etmişlerdir. Fakat hiçbir zaman bu durum, bizi mehdilik düşüncesinin bundan dolayı islami olamayacağı, bu konudaki rivayetlerin hepsininin tamamen uydurma olabileceği fikrine götürmemelidir. Sahih hadislerde Mehdi ne şekilde, hangi ölçüler içinde anlatılıyorsa bunu doğru anlayıp, doğru yorumlama ve gerçeği olduğu gibi tavsif etmektir.

Şovmenler bir yana onları onları, mevki, makam, şöhret ve şahsi itibar düşkünlükleriyle tanımak mümkündür. Bunun yanısıra bazı takva sahibi İslam'ı bilen ve yaşayan zatlarında mehdilik iddiaları vardır ki; bunları karıştırmamak gerekir. Bediüzzaman bu tür iddaların sebebini açıklarken;

Çeşitli insanları gördüğünü, bir nevi kendilerini  Mehdi bildiklerini  'Mehdi olacağım' dediklerini belirtirken, bu zatların yalancı ve aldatıcı olmadıklarını belki aldandıklarını, gördüklerini hakikat zannettiklerinı vurguluyordu. Bu karıştırmanın en mühim sebebinin ise Makam-ı evliyayadan bazı makamlarda mehdi vazifesinin özelliği bulunduğu, o makamın cüzi bir numunesine hatta gölgesine girenlerin kendilerini o makamın sahibi olduklarını zannetmeleridir. Eğer makam sevgisine mahkum değillerse bu hal kendilerinde fazla sürmez ve o hallerinden mesul olmazlar. Eğer makam sevgisi varsa, mağlup olup, ya divanelik derecesinde sukût ederler, veya hak yoldan saparlar. Çünkü büyük veliler kendileri gibi düşünürler. Nefis ne olursa olsun kendi kusurunu onlar ve büyükleri kendi ile kıyas edip kusurlu sanar. Hatta öyle bir noktaya gelirki enbiyalara karşı hürmeti bile noksanlaşır.

Mehdilik iddiasında bulunan bazı kimseler ise, cinlerin veya habis ruhların tesiri altına da girmiş olabilir. Cinler, böylelerini bazen gurur ve kibre sevkederler, okşayıp şımartırlar. Yeri ve zamanı gelincede, korkutup  tehdit edip kendi hesaplarına konuşturup iş yaptırırlar.

        Resulullah (s.a.v) buyuruyor:
 • Ahir zamanda mutlaka bir adam zuhur edecektir. Bu kisi benim ehl-i beytimden olacaktır. Buna Mehdi denecektir. Daha sonra da Deccal ortaya çıkacak, Hz. Isa (a.s.) ile Mehdi birlikte yardımlaşarak Deccal'i öldüreceklerdir. (5)
 • Ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından  şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler müslümanlara dar gelir. O zaman Allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayi adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. (1)
 • Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi gelmez.(1)
 • Ashab-ı Kefh, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.(1)
 • Dünya hercü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücüm ettiğinde, büyük, küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında; Allah, bu sırada onlardan adaletin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayi adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir.(1) 
 • Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa, Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak, Ehl-i beytten birini gönderecektir. (9)
 • Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. (2)
 • İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi Mü'min, ikisi de kafir idi. Mü'min olan iki kişi, Zülkarneyn ile Süleyman "aleyhisselam" idi. Kafir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evladımdan biri, yani Mehdi de, malik olacakdır
 • Isa (a.s.) gökten inecek. Deccal'i  öldürecek veya Mehdi'nin Deccal'i öldürmesine yardım edecek, bazı namazlarda Mehdi'ye uyacaktır. (8)
 • Mehdi bizden, Ehl-i beyttendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. (6)
 • Mehdi dünyaya sahip olur.(4)
 • Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (2)
 • Mehdi daha önce zulümle olan dünyayi adaletle dolduracaktır.  (1)  
 • Mehdi'nin en büyük yardımcısi Hz. Isa'dir. Dünyaya inişinde onun rengi beyaz, saçları siyah ve uzun, yüzünde pek çok ben bulunacaktır. (7)
 • Mehdi'nin yardımcılarının sayısı Talud ile nehri geçenler kadardır. (1)
 • Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.(1) 
 • Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahirzaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.(1)
 • Ümmetim o devirde (Mehdi devrinde) öyle bir refah bulacaktır ki o güne kadar onun mislini kesinlikle bulmamıştır. (6)
 • Ya Abbas! Bu işi Allah benimle başlattı, senin sülalenden biri ile bitirecek o delikanlı dünyayı evvelce zulümle dolduğu gibi tekrar adeletle dolduracaktır. (4)
 • Yemin ederim ki bu ümmete öyle (şiddetli) belalar  gelecek de, kişi zulümden gaddarlıktan kurtulmak   için sığınacak  bir yer bulamayacaktır. Öyle sıkıntılı bir sırada Allah Teala akrabamdan benim hanedanımdan bir kimseyi gönderecek. (3)
 • Yeryüzünü küfr kaplamadıkça ve heryerde küfr ve kafirlik yapılmadıkça, hazret-i Mehdi gelmez. (28)

MEHDİ KONUSUNDA İSLAM ALİMLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

Alaeddin Ali b. Hişam Muttaki Hindi

Allah'ın rahmeti sana olsun bil ki; vaad edilen Mehdi'nin varoluşunda hiç kuşku yoktur. Üç yüz hadis ve eserle hatta daha fazlası ile bu kanıtlanmıştır. (21)

Hüseyin Hilmi Işık

Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir. Her yeri alacak, her yerde adalet olacak, Eshab-ı Kehf, uyanıp mağaradan çıkacak, Mehdi'nin askeri olacaktır. (22)

Imam-ı Rabbani; 

Öyle makamlar da vardır ki, cezbe ve sülük oraya yanaşamaz. Bu son makamlar çok yüksek pek kıymetlidir. Bu makam Eshab-ı kiramdan sonra, Hz.Mehdi de görünecektir. Tesavvuf büyüklerinden pek az kimse, bu makâmdan haber vermişdir. Bu makâmın ilmlerinden, ma'rifetlerinden söyliyen ise, yok gibidir. Bu makâm, Allahü teâlânın, öyle büyük bir nimetidir ki, dilediği, seçdiği bahtiyârlara nasîb olur. Eshâb-ı kirâm (aleyhimürrıdvân) bu pek yüksek mertebeye, dahâ ilk sohbetde ayak basardı ve zemânla bu mertebelerde yükselirlerdi. (1.cilt 32.Mektup)

   

...Peygamberimizin (s.a.v.) haber verdiği Hz.Mehdi, vilayetin en yüksek derecesinde olacağına göre, o da bu yoldan yetişmiş ve bu yolu  tamamlamış ve düzeltmiş olacaktır. (1.cilt 251.Mektup)

Geleceği haber verilmiş olan Hz.Mehdi'nin rabbi de ilm sıfatıdır. Bu da Hz.Ali gibi Isa aleyhisselama bağlıdır. Sanki, Isa aleyhisselamın iki ayağından biri, Hz.Ali'nin başı üzerine, ikinci ayağı Hz.Mehdi'nin başı üzerinedir. (1.cilt 251.Mektup)

İşittiğimize göre, Hz.Mehdi, hükümet sürdüğü zaman, dini yayarken ve sünneti diriltirken, bidat işlemeğe alışmış olan Medinedeki alim, bidatı güzel saydığı ve ibadet olarak yaptığı için, Hz.Mehdi'nin emirlerine şaşarak (Bu adam, bizim dinimizi yok etti ve milletimiz öldürdü) diyecektir. Hz.Mehdi, bu alimi öldürecektir. Onun güzel sandığı bidatın, kötü olduğunu bildirecektir. Buı, Allahü Tealanın nimetidir.  (1.cilt 255.Mektup) (13)

Mahmud Esad Çoşan
 
Bakın Mehdi kıyamet alametlerinden birisidr, çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar, buz üzerinde emekleyerek dahi olsa, ona ulaşıp, onun askeri olmaları lazım. Mehdi sevgisi hepimizin içinde vardır. Mehdi'ye bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. (24)

 

Mehmet Şevket Eygi

Mehdi, resmen ve alenen zuhur edecektir. İlâhiyatçının biri terter tepinerek "Bizim dinimizde Mehdi diye bir şey yoktur" diyor. Bu adama sormak gerek. Mehdi konusunda yüzden fazla hadis bulunmaktadır. Mehdi'nin ahir zamanda zuhur edeceğine dair icma vardır. Büyük İslâm âlimi Muhammed Zahid el-Kevserî Hazretleri (Düzcelidir), bu konuda müstakil bir kitap yazmış ve Mehdi'nin geleceğini bildiren hadisleri inkâr edenin dinden çıkacağını söylemiştir. (29)
 

Muhyiddin Arabi 

"Muhakkak ki, yeryüzü zulüm ve haksızlık ile dolduğu sırada Allah'ın halifesi kıyam edecek, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak... Genel kazancı halka arasında eşit olarak paylaştıracak, halka adaletle hükmedecek ve anlaşmazlıklarda hakemlik edecek... Allah onun işini bir gecede düzene koyacak, zafer hep onun önünde yürüyecek... Ayağını Peygamberin ayağının yerine koyacak (onun izinde yürüyecek) ve hiçbir zaman sapmayacak... Dağınık dinleri (batıl inançları) ortadan kaldırıp, sadece hak dini hakim kılacak..." (18)

Mustafa Kaplan

Evet, israil devletini hak ile yeksan edecek olan Hz.Mehdi aleyhisselam hayattadır. Onların mesih diye beklediği aslında "büyük  deccal" denen fitne başıdır. Oda günümüzde hayattadır, sanırım henüz çocuktur. (25)

Bütün dünya bir araya gelse, şeytanları ve cinleri de onlara yardım etse, Hz. Mehdi zuhur ederek alam-i İslamı Kelime-i Tevhid sancağı altında birleştirmesine ve şeriatın bütün ahkamını çatır çatır icra ve tatbik etmesine mani olamayacaktır. (26)

Her ne kadar ... Mehdi Aleyhisselam'da sende doğmuşsa da; Ey 1900 devresi sen bu aleme bela oldun. .... (27)  

Seyyid Sabık

Mehdi hakkında sözün özü şu ki; O, zamanın sonunda, pek yakında zuhur edecektir... Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmuş iken, O, adalet ve hakkaniyetle dolduracaktır. O muhakkak surette İslam kanununu ortaya koyacak ve yıpratılmış olan Peygamber sünnetini canlandıracaktır. (20)

Şeyh Mansur Ali Nasif

Ehl-i Beyt'ten Mehdi adında bir zat kaçınılmaz olarak zuhur edecek, İslam topraklarına hakim olacak, Müslümanlar kendisini izleyecek ve O, Müslümanlar arasında adaletle, hakkaniyetle davranacak, dini sağlamlaştıracak. Ondan sonra Deccal ortaya çıkacak ve Mesih (Hz. İsa) inerek Deccal'ı öldürecek veya öldüdürülmesinde Mehdi'ye yardım edecektir. (19)

(Allahulalem)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !